top of page
MCOTTV_edited_edited.jpg

Our history

1111.png

ประวัติบริษัท company history

 

บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยคุณวันไชย ศรีโชติ ที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2537 โดยเน้นการหล่อดอกยางตันและหล่อดอกยางลมให้ตลาดภายในประเทศ

ระชุม1.jpg
ราวติดยางลมเดิม.jpg
DSC02715.jpg
  • ปี 2545 บริษัทได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้ขยายโรงงานไปยังจังหวัดสมุทรสาคร โดยเริ่มผลิตยางตันใหม่สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “KOMACHI” ให้กับบริษัทโตโยต้า, ทีซีเอ็ม และนิสสัน เป็นต้น

ะยางดิบ 1.jpg
  • ปี 2548 บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001: 2005) และได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

IMG_3917.jpg
Komachi Brochure_Japan.jpg
iso-9001.jpg
  • ปี 2553 คุณวันไชย ได้ถ่ายโอนอำนาจในการบริหารให้ คุณชวินทร์ ศรีโชติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคที่บริษัทได้ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานแบบครอบครัวเป็นระบบการบริหารที่ทันสมัย โดยคุณชวินทร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่มีคุณภาพและขยายตลาดไปยังลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น

  • ปี 2555 บริษัทฯ ได้ทำงานวิจัยเรื่อง “ยางล้อตันประหยัดพลังงาน” ร่วมกับหลายหน่วยงานได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยได้ทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ซึ่งผลงานที่ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สามารถนำงานวิจัยไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมยางล้อไทย  สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประเทศจนทำให้งานวิจัยนี้ ได้รับรางวัลจาก สกว. โดยเป็น. 1 ใน 16 งานวิจัยดีเด่นระดับประเทศ จากงานวิจัยทั้งหมด 1,600 งานวิจัย ทั่วประเทศ

  • ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน บริษัท ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตและการส่งออก

Picture1.png
รับรางวัล สกว1.jpg
รับรางวัล 3.jpg
  • ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ได้รับ “รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย” ในฐานะที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม จนทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานของสินค้าไทย สามารถพัฒนาธุรกิจจนมีความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ผลิตรายอื่นในแต่ละอุตสาหกรรม

รับรางวัล 2.jpg
  • ปี 2565 บริษัทมุ่งมั่นในการใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยนำระบบมาตรฐานISO มาปรับใช้ในการดำเนินงาน จนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันการสร้างมลพิษในสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพที่ดี ไม่เกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยในการทำงาน

ukas_14001-01.jpg
ukas_45001-01.jpg
S__7397503.jpg
IMG_8614.jpg
IMG_9059.jpg
  • ปัจจุบัน บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีการเพิ่มกำลังการผลิตยางตันได้ถึง 12,000 เส้น/เดือน และขยายโรงงานจาก 3,200 ตารางเมตร เป็น 80,000 ตารางเมตรในระยะเวลา 18 ปี  บริษัทยังพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์ออกไปในรูปแบบต่างๆ เช่น ยางตันใหม่ ยางตันหล่อดอก ยางตันติดเหล็ก ยางยูริเทน ยางลมหล่อดอกสำหรับรถบรรทุก ยางรถขนสินค้าสนามบิน เป็นต้น โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อทางการค้า 3 ชื่อ ได้แก่ "KOMACHI", "Calsonic", and "Solitech"  ตามลักษณะและประเภทของยางสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น บริษัทให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ บริษัทนำเข้ารถโฟล์คลิฟท์ ศูนย์กระจายสินค้า สนามบิน ลูกค้าสำคัญๆ ของบริษัท ได้แก่ Toyota Tsusho Forklift, Unicarriers, Siam Motors, Nissan, Komatsu, Caterpillar, Mitsubishi, Linde, Jungheinrich, Crown, TCM เป็นต้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังถูกใช้งานโดยโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้รถโฟล์คลิฟท์ในประเทศ และผู้จัดจำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ มากกว่า 20 ประเทศ ทั่วโลก

16.jpg
3-2.jpg
Picture18.jpg
bottom of page